Zenfolio | Dmitry Ryzhkov | around Novokuznetskaya station

3_DSC95803_DSC95673_DSC95863_DSC95743_DSC95793_DSC95813_DSC95842_DSC85535_DSC97125_DSC97365_DSC97395_DSC9741_DSC9977_DSC9966_DSC99636_DSC79096_DSC78916_DSC43486_DSC23236_DSC1163